Oppføringer av Ragnhild Stende Bjaadal, kommunikasjonsrådgivar i Os kommune

Begeistra besøk på «Basen»

-«Basen» er eit fantastisk godt eksempel på vellukka tverrfagleg samarbeid til beste for barn og unge. Det er viktig og inspirerande for oss politikarar å sjå korleis dette fungerer i praksis, seier leiar i Tenesteutviklingsutvalet for Bjørnafjorden kommune, Eirik André Hesthamar (FrP). Ved «Basen» på Nore Neset ungdomsskule får elevar med spesielle behov opplæring på tvers […]

Sjå forslaga til kommunevåpen – og juryen sin favoritt

Her kan du sjå alle dei innkomne forslaga til kommunevåpen for Bjørnafjorden kommune. Juryen har innstilt forslag nummer 22 til behandling i Fellesnemnda måndag 10. desember. Endeleg avgjerd blir tatt i eit felles kommunestyremøte for Os og Fusa i februar 2019. Formgivarane er førebels anonyme. Namnet på vinnaren vil bli offentleg først etter kommunestyremøtet. I juryen sit Erik […]

Slik står det til med folk

I vår fekk 70 000 tilfeldig utvalde hordalendingar over 18 år invitasjon frå Hordaland fylkeskommune til å delta i ei stor folkehelseundersøking. Spørsmåla handla om mange ulike sider av folkehelse: Vanar med tobakk og alkohol, psykisk helse, kosthald, fysisk aktivitet, generell helse, einsemd, sosial støtte, tryggleik, trivsel, støy, tilbod og fasilitetar der ein bur, økonomi- og […]

Erik Vangsnes blir kultursjef i Bjørnafjorden

Nokre av tilsettingane på «nivå 2» var framleis i prosess då resten av desse tilsettingane blei offentleggjorde i slutten av oktober. No er det klart at Erik Vangsnes er tilsett som einingsleiar Kultur i Bjørnafjorden kommune. Kultur høyrer til under kommunalområdet Samfunnsutvikling i Bjørnafjorden kommune. Kommunalsjef Aina Tjosås har gjennomført innplasseringssamtale saman med ekstern konsulent, […]

Budsjettkonferanse for Os og Fusa – og litt Bjørnafjorden kommune – 13. og 14. november

Tysdag 13. og onsdag 14. november samlar politikarar, administrasjon og tillitsvalde i Os og Fusa kommunar seg til budsjettkonferanse på Quality Hotel Edvard Grieg. Rådmennene i begge kommunane har lagt fram sine respektive forslag til budsjett for 2019, inkludert investeringsbudsjett og økonomiplan for perioden 2019 – 2022. På budsjettkonferansen skal formannskapet i Os gå gjennom […]

….og desse blir avdelingsleiarar i Organisasjon og innovasjon

Tidlegare denne veka blei det klart kven som er tilsett som leiarar for dei ulike einingane/ansvarsområda under kommunalsjefane innan Oppvekst, Helse og velferd og Samfunnsutvikling i Bjørnafjorden kommune. No er òg dei fleste namna for Organisasjon og innovasjon klare. Unntaket er stillinga som leiar for Dialog, som vil bli lyst ut internt. Sjå korleis Organisasjon […]