Oppføringer av Ragnhild Stende Bjaadal, kommunikasjonsrådgivar i Os kommune

Å tenke på alt på ein gong

Bustader, fabrikkar, butikkar, barnehagar, skular og fotballbanar dukkar ikkje berre opp av seg sjølv (dei skal i alle fall ikkje gjere det). Det er kommunen si oppgåve å ha overblikk og styring med utvikling av nye bustads- og næringsområde. Dette gjer kommunen mellom anna gjennom å lage områdeplanar, anten i eigen regi eller i samarbeid […]

Kva er likeverdige tenester?

Den nye kommunen skal levere tenester til både dei aller minste og dei aller eldste, på begge sider av fjorden og over eit stort geografisk område. I utvalsmøtet onsdag 29. august, fekk Tenesteutviklingsutvalet for Bjørnafjorden kommune eit innblikk i korleis prosjektgruppene for nokre av dei største og viktigaste tenestene i den nye kommunen jobbar. Guri […]

Endringar i prosjektleiinga i Bjørnafjorden

Monica Totland Melvold er på plass som kommunalsjef for helse og omsorg i Os og Bjørnafjorden kommune. Dette gir endringar i prosjektleiinga for Bjørnafjorden.Monica vil framleis ha ansvaret for prosjekt innan Helse og omsorg. Kommunalsjef for oppvekst og kultur, Line Rye, overtar ansvar for prosjekta innan Oppvekst.Fellesnemnda har vedtatt ny organisasjonsstruktur, der Kultur er plassert […]

– Her er moglegheitslandet vårt!

-Mange ulike små og store oppgåver skal løysast som del av kommunesamanslåingsprosjektet. Mange er av teknisk art, andre meir administrative.Men den aller største oppgåva er å endre dei mentale og kulturelle forestillingane om kommunen vår. Vi treng større flygehøgde og utvida perspektiv på dagens mentale, geografiske, administrative og politiske grenser til hjelp i dette arbeidet, […]

Sjå, vi digitaliserer!

Dersom du skal lage ny, utvide eller endre bruk av avkøyrsel til ein kommunal veg, fylkeskommunal veg eller riksveg, må du først søke om løyve. Tidlegare var dette ein ganske så manuell og tidkrevjande affære. Du måtte søke kommunen ved avkøyrsel til kommunal veg, og Statens vegvesen om avkøyrsel til ein fylkeskommunal veg eller riksveg. […]

Oktan Bergen skal hjelpe Bjørnafjorden med profil- og identitetsjobben

I vår inviterte vi fem ulike reklame- og kommunikasjonsbyrå til å presentere korleis dei tenker vi bør jobbe med merkevare- og kulturbygging for Bjørnafjorden kommune. Etter den innleiande runden, leverte tre av byråa eit tilbod og løysingsforslag for oppdraget. Dette er oppdraget: Merkevareplattform, visjon, misjon, verdigrunnlag, «slagord» Grafisk profil for ny kommune Bjørnafjorden midt i […]