Oppføringer av Ragnhild Stende Bjaadal, kommunikasjonsrådgivar i Os kommune

Industriverksemder kan kutte utslepp med støtte frå Enova

Gjennom programmet «Energi- og klimasatsingar i industrien», gir Enova støtte til norske industriverksemder som vel å ta i bruk energi- og klimaeffektive løysingar. Formålet med programmet er å gjere klimavenleg teknologi meir tilgjengeleg og bidra til at dagens industriverksemder tar i bruk løysingane raskare, slik at Noreg når målet om å vere klimanøytralt og tilnærma […]

Har du ein idé til grøn næringsutvikling? Søk om støtte frå fylkeskommunen

Hordaland fylkeskommune har sett av 13,5 millionar kroner til næringsutviklingsprosjekt som kan gi auka grøn konkurransekraft i næringslivet i Hordaland. Formålet er å støtte prosjekt som kan bidra til å redusere klimautslepp, samstundes som dei gir verdiskaping, innovasjon og auka kunnskap. Tilskotsordninga «Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland 2018-2019 (HNH) opnar for støtte til, […]