Oppføringer av Ragnhild Stende Bjaadal, kommunikasjonsrådgivar i Os kommune

Sjå forslaga til kommunevåpen – og juryen sin favoritt

Her kan du sjå alle dei innkomne forslaga til kommunevåpen for Bjørnafjorden kommune. Juryen har innstilt forslag nummer 22 til behandling i Fellesnemnda måndag 10. desember. Endeleg avgjerd blir tatt i eit felles kommunestyremøte for Os og Fusa i februar 2019. Formgivarane er førebels anonyme. Namnet på vinnaren vil bli offentleg først etter kommunestyremøtet. I juryen sit Erik […]

Slik står det til med folk

I vår fekk 70 000 tilfeldig utvalde hordalendingar over 18 år invitasjon frå Hordaland fylkeskommune til å delta i ei stor folkehelseundersøking. Spørsmåla handla om mange ulike sider av folkehelse: Vanar med tobakk og alkohol, psykisk helse, kosthald, fysisk aktivitet, generell helse, einsemd, sosial støtte, tryggleik, trivsel, støy, tilbod og fasilitetar der ein bur, økonomi- og […]

Erik Vangsnes blir kultursjef i Bjørnafjorden

Nokre av tilsettingane på «nivå 2» var framleis i prosess då resten av desse tilsettingane blei offentleggjorde i slutten av oktober. No er det klart at Erik Vangsnes er tilsett som einingsleiar Kultur i Bjørnafjorden kommune. Kultur høyrer til under kommunalområdet Samfunnsutvikling i Bjørnafjorden kommune. Kommunalsjef Aina Tjosås har gjennomført innplasseringssamtale saman med ekstern konsulent, […]

Budsjettkonferanse for Os og Fusa – og litt Bjørnafjorden kommune – 13. og 14. november

Tysdag 13. og onsdag 14. november samlar politikarar, administrasjon og tillitsvalde i Os og Fusa kommunar seg til budsjettkonferanse på Quality Hotel Edvard Grieg. Rådmennene i begge kommunane har lagt fram sine respektive forslag til budsjett for 2019, inkludert investeringsbudsjett og økonomiplan for perioden 2019 – 2022. På budsjettkonferansen skal formannskapet i Os gå gjennom […]

….og desse blir avdelingsleiarar i Organisasjon og innovasjon

Tidlegare denne veka blei det klart kven som er tilsett som leiarar for dei ulike einingane/ansvarsområda under kommunalsjefane innan Oppvekst, Helse og velferd og Samfunnsutvikling i Bjørnafjorden kommune. No er òg dei fleste namna for Organisasjon og innovasjon klare. Unntaket er stillinga som leiar for Dialog, som vil bli lyst ut internt. Sjå korleis Organisasjon […]

Desse blir leiarar i Bjørnafjorden kommune

No begynner det å bli klart kven som blir leiarar for dei ulike einingane/ansvarsområda under kommunalsjefane, populært kalla «nivå 2». Nokre namn manglar framleis, men vil vere klare i løpet av kort tid. Desse er markerte med «prosess pågår». Ingen av einings-/avdelingsleiarane i Organisasjon og innovasjon er klare enno, difor manglar førebels oversikt for dette […]

Ein arbeidsplass for livet

Det er mykje å ta tak i når to godt innarbeidde organisasjonar skal bli til èin, ikkje minst på personalsida. To ulike retningsliner for lønn. To ulike personalreglement. To ulike påskjønningsordningar. To ulike funksjonstilleggsordningar. Og kva er greia med den lange måndagen for dei tilsette på Os rådhus? Oppgåvelista er lang for dei to delprosjekta Personal og Lønn i […]