Oppføringer av Ragnhild Stende Bjaadal, kommunikasjonsrådgivar i Os kommune

OI, eit organisasjonstannhjul!

Nå er det klart korleis eininga som har fått namnet Organisasjon og innovasjon, populært kalla OI, skal vere organisert i Bjørnafjorden kommune. – OI har ikkje eit organisasjonskart, vi har eit organisasjonstannhjul, seier OI-sjef, Elisabeth Farstad. – Dei ulike boksane illustrerer tannhjul som viser at vi er avhengige av kvarandre for å få hjula til å […]

– Det er du som skal fortelje oss korleis vi skal vere

Berre for å klargjere: Når vi seier identitet for Bjørnafjorden kommune, meiner vi ein visuell identitet – altså korleis Bjørnafjorden kommune skal sjå ut og presentere seg sjølv i fargar, former og slagord. Vi har ikkje tenkt å fortelje deg- framtidige bjørnafjording – korleis du er eller skal vere. Men vi håpar at måten Bjørnafjorden kommune framstår på vil […]

– Den som balanserer på ein knivsegg, bør ikkje forskreva seg

Bustader, næringsareal, kompetanse, tilskotsordningar, gründerparkar, kaféliv, gode skular og barnehagar, støtteapparat, kulturliv, butikkar, idrettsanlegg og badeplassar er nokre av ingrediensane som må vere med i miksen som gir næringsutvikling. Vi kan ikkje sjå på næringsutvikling berre som oppretting av arbeidsplassar, meiner Raunsgard, som denne veka var invitert til samfunns- og næringsutviklingsutvalet for Bjørnafjorden kommune for […]

Å tenke på alt på ein gong

Bustader, fabrikkar, butikkar, barnehagar, skular og fotballbanar dukkar ikkje berre opp av seg sjølv (dei skal i alle fall ikkje gjere det). Det er kommunen si oppgåve å ha overblikk og styring med utvikling av nye bustads- og næringsområde. Dette gjer kommunen mellom anna gjennom å lage områdeplanar, anten i eigen regi eller i samarbeid […]

Kva er likeverdige tenester?

Den nye kommunen skal levere tenester til både dei aller minste og dei aller eldste, på begge sider av fjorden og over eit stort geografisk område. I utvalsmøtet onsdag 29. august, fekk Tenesteutviklingsutvalet for Bjørnafjorden kommune eit innblikk i korleis prosjektgruppene for nokre av dei største og viktigaste tenestene i den nye kommunen jobbar. Guri […]

Endringar i prosjektleiinga i Bjørnafjorden

Monica Totland Melvold er på plass som kommunalsjef for helse og omsorg i Os og Bjørnafjorden kommune. Dette gir endringar i prosjektleiinga for Bjørnafjorden.Monica vil framleis ha ansvaret for prosjekt innan Helse og omsorg. Kommunalsjef for oppvekst og kultur, Line Rye, overtar ansvar for prosjekta innan Oppvekst.Fellesnemnda har vedtatt ny organisasjonsstruktur, der Kultur er plassert […]

– Her er moglegheitslandet vårt!

-Mange ulike små og store oppgåver skal løysast som del av kommunesamanslåingsprosjektet. Mange er av teknisk art, andre meir administrative.Men den aller største oppgåva er å endre dei mentale og kulturelle forestillingane om kommunen vår. Vi treng større flygehøgde og utvida perspektiv på dagens mentale, geografiske, administrative og politiske grenser til hjelp i dette arbeidet, […]